fbpx
Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.globedu.pl

  §1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki korzystania oraz funkcjonowanie serwisu www.globedu.pl
 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki administratora serwisu oraz użytkowników serwisu.
 3. Warunkiem korzystania z niniejszego serwisu jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

§2

 Serwis internetowy www.globedu.pl jest administrowany przez Voice Productions jako Global Education, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa.

 1. Administrator dopuszcza następujące formy kontaktu:
  • poczta: Voice Productions jako Global Education, ul. Jana Czeczota 31, 02-733 Warszawa
  • e-mail: info@globedu.pl
  • telefon: 795 045 573

 §3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Administratorze – rozumie się przez to podmiot prowadzący niniejszy serwis – Voice Productions jako Global Education
 2. Serwisie – rozumie się przez to serwis działający pod adresem www.globedu.pl;
 3. Rejestracji – jest to procedura polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego podanego w Serwisie. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik:
 1. dobrowolnie podaje następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, adres email
 2. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z usługami świadczonymi w ramach niniejszego Serwisu;
 3. akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu;

a następnie uzyskuje dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu;

    4. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę korzystającą z niniejszego serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w ramach Serwisu;

   5. Koncie – rozumie się przez to zbiór zasobów i uprawnień Użytkownika w ramach Serwisu uzyskanych po zarejestrowaniu się;

   6. Logowaniu – rozumie się przez to proces identyfikacji Użytkownika, poprzez podanie loginu i hasła;

 §4

 1. W Serwisie świadczone są usługi o charakterze bezpłatnym. W ramach serwisu można uzyskiwać również informacje.
 2. Uzyskiwanie informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie jest bezpłatne i nie wymaga logowania.
 3. Korzystanie z usług świadczonych przez niniejszy serwis jest bezpłatne i wymaga jedynie zalogowania się, za wyjątkiem usługi o której mowa w ust. 3. W ramach serwisu świadczone są następujące usługi:
  • Bezpłatna pomoc w wyborze kierunku i uczelni
  • Bezpłatne sprawdzenie listu motywacyjnego i referencji kandydata/tki na studia w Wielkiej Brytanii
  • Bezpłatne doradztwo zawodowe

 §5

 1. Korzystanie Serwisu jest dobrowolne.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług, o których mowa w §4 jest Rejestracja oraz zalogowanie się.
 3. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnej rezygnacji z usług świadczonych w ramach Serwisu, w każdym czasie. Rezygnacja, o której mowa w zdaniu poprzednim jest wolna od opłat. W celu rezygnacji Użytkownik powinien przesłać zgłoszenie rezygnacyjne na adres: info@globedu.pl

 §6

 1. W celu korzystania z Serwisu należy mieć połączenie z internetem oraz odpowiednio skonfigurowaną przeglądarkę internetową Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Internet Explorer.
 2. W celu uzyskiwania informacji, których mowa w §4 ust. 2 wystarczające jest wejście do Serwisu bez konieczności logowania.
 3. W celu uzyskania usług świadczonych w ramach Serwisu użytkownik winien się zalogować do Serwisu.
 4. Użytkownik może korzystać z Serwisu z dowolnego miejsca na świecie pod warunkiem dostępu do Internetu.
 5. W danym momencie Użytkownik może być zalogowany tylko z jednego urządzenia.

 §7

Użytkownicy, w ramach Serwisu, nie mogą dostarczać ani publikować treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

 §8

 1. W przypadku nieprawidłowego wykonania usług lub usługi, o których mowa w §4, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji.
 2. Reklamację, o której mowa w ust. 1, wnosi się w formie pisemnej na adres Voice Productions jako Global Education, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa lub elektronicznej na adres: info@globedu.pl
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Administratora w terminie 14 dni od daty wpływu. W przypadku nie możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, administrator powiadomi o tym Użytkownika wraz z uzasadnienie niemożności dotrzymania terminu i wskazaniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji.

 §9

Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, a w szczególności logotypy, artykuły układ strony są przedmiotem ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994  r. Korzystanie z tych elementów bez zgody Administratora może powodować odpowiedzialność cywilną i karną.

 §10

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. wykorzystanie informacji zawartych w Serwisie bez konsultacji z Administratorem;
 2. niedokończenie procesu rekrutacji z przyczyn leżących po stronie Użytkowania;
 3. utratę lub ujawnienie danych do Logowania przez Użytkownika osobom trzecim;
 4. nieuzyskanie pożyczki na studia z przyczyn niezależnych od Administratora;
 5. utratą danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub z powodu innych okoliczności niezależnych od Administratora.

 §11

 1. Administrator zastrzega możliwość czasowej przerwy w działaniu Serwisu w wymiarze do 24 godzin miesięcznie, w szczególności z powodu okresowych prac konserwacyjnych, archiwizacyjnych lub aktualizacji oprogramowania.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie działanie Serwisu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powodowanych działaniem siły wyższej.

 §12

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2017
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o każdej zmianie poprzez wysłanie wiadomości na adres email oraz przy najbliższym logowaniu się do swojego Konta.
 3. Nie zaakceptowanie nowego brzmienia regulaminu spowoduje uniemożliwi korzystanie z Serwisu.

 §13

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika podczas Logowania jest Administrator: Voice Productions jako Global Education.
 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe podane przez Użytkownika wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §4 na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do ich usunięcia.
 4. W celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w §4 przez Administratora, niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
  • Imię i nazwisko
  • Adres email
  • Telefon
 5. Odmowa podania danych osobowych, o których mowa w ust. 4 jest równoznaczna z niemożnością Rejestracji w Serwisie.
 6. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy obowiązek udostępnienia tych danych wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również decyzji lub orzeczenia właściwego sądu lub organu administracji publicznej.

 §14

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18.02.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 §15

 1. W przypadku powstania sporu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem strony będą dążyć do rozwiązania sporu w drodze negocjacji.
 2. W przypadku nie rozwiązania sporu, w trybie określonym w ust. 1, sądem właściwym do rozwiązania sporu będzie wyłącznie sąd jurysdykcji polskiej, właściwości miejscowej określonej na zasadach powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, Użytkownik będący konsumentem na prawo zwrócić się do Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów lub do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o interwencję.